РТ

Администрация Эрзинского кожууна

АЙТЫРЫӉАР, ШЕРИГ КОМИССАРИАДЫ ХАРЫЫЛАП БЭЭР

drljb2jlvl4.jpgБо чазын шериг баар оолдар болгаш оларныӊ ада-иелери сонуургап турар айтырыгларын телефон дамчыштыр салып болур. Тыва Республиканыӊ шериг комиссариаттарында «Изиг шугум» телефону ажылдап эгелээн.

Часкы келдириишкин апрель 1-де эгелей берген. РФ-тиӊ Президентизи часкы шериг келдириишкининиӊ дугайында №167 Чарлыкка 2022 чылдыӊ март 31-де ат салган.
Ук Чарлык ёзугаар алырга, 2022 чылдыӊ апрель 1-ден тура июль 15-ке чедир 134 500 хамаатыны шериг албанынче келдиртир. Олар шупту – шериг курлавырында турбайн турар, шериг баар ужурлуг 18 – 27 хире назы-харлыг Россия Федерациязыныӊ хамаатылары.

Шериг албан хүлээлгезин күүседиринче угландырган келдириишкин хемчеглерин эрттирер деп даалга берген. Россияныӊ Чазаа, РФ-тиӊ субъектилериниӊ күүсекчи эрге-чагырга органнары, келдириишкин комииссиялары Президентиниӊ даалгазын күүседип эгелей берген.

Сонуургап билип алыксаан айтырыгларын шериг баар оолдар-даа, ада-иелер-даа салып болур. Республиканыӊ шериг комиссариаттарында «ИЗИГ ШУГУМ» телефону понедельник – пятница хүннеринде 8:00 – 16:00 шактарда ажылдаар. Харылзажыр телефоннары:
· 8 (394) 222-73-98 – Тыва Республиканыӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 222-74-17, 2-70-23 – Кызыл хоорайныӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 229-13-10 – Кызыл кожуун болгаш Тере-Хөл кожууннуӊ девискээрин харыылаар Шериг комиссариады;
· 8 (394) 322-22-16 – Каа-Хем кожууннуӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 352-12-19 – Бии-Хем кожууннуӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 502-11-04 – Тожу кожууннуӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 372-12-47 – Таӊды кожууннуӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 382-12-13 – Тес-Хем кожууннуӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 392-22-58 – Эрзин кожууннуӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 362-18-82 – Улуг-Хем, Чаа-Хөл кожууннарныӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 342-13-83 – Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл кожууннарныӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 412-11-33 – Барыын-Хемчик, Бай-Тайга кожууннарныӊ Шериг комиссариады;
· 8 (394) 512-24-94 – Мөӊгүн-Тайга, Өвүр кожууннарныӊ Шериг комиссариады.
Тываныӊ шериг комиссариаттарыныӊ почта адрезин, телефоннарыныӊ долу даӊзызын Тыва Республиканыӊ Шериг комиссариадыныӊ сайтызындан көөр: httpc//rtyva.ru/content/2749/45733/.

Тыва Республиканыӊ Шериг комиссариады